Odwołanie pracownika z urlopu

Odwołanie z urlopu

Zgodnie z artykułem 167 Kodeksu pracy „Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu”.

Czym jest odwołanie pracownika z urlopu ?

Ten przepis oznacza, że szef może w sytuacji wyjątkowej odwołać pracownika z urlopu (przerwać wypoczynek), gdy wystąpią takie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania urlopu.

Odwołanie jest jednostronną decyzją pracodawcy, jest poleceniem służbowym. Pracownik nie może kwestionować zasadności takiej decyzji. Ważne jednak jest to, aby powód odwołania wynikał z wyjątkowej sytuacji np. awaria specjalistycznego sprzętu, którą może usunąć tylko ten konkretny pracownik.

Skoro odwołanie jest poleceniem służbowym, to pracownik powinien się do niego dostosować i stawić w zakładzie pracy. Odmowa stawienia się, uzasadnia wypowiedzenie umowy na podstawie artykułu 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Problematyczna może być sytuacja, gdy pracownik wybiera się w takie miejsce, gdzie kontakt z nim będzie utrudniony np. nurkuje w Indonezji lub obserwuje ptaki w Puszczy Białowieskiej. Żeby uniknąć nieporozumień, warto poinformować pracodawcę o takim fakcie. Pozwoli to obu stronom na kontrolowanie sytuacji, ustalenie form kontaktu i zbudowanie wzajemnego zaufania.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, chęć wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę, nie jest sytuacją wyjątkową. Działanie takie jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego oraz zmierza do obejścia prawa, a tym samym nie zasługuje na ochronę.

 

Zwrot kosztów odwołania z urlopu.

No ale co dalej ? Pracownik nie ma wyjścia i stawia się w zakładzie. Poniósł koszty wyjazdu i powrotu, a przecież, to nie on ponosi ryzyko gospodarcze prowadzenia zakładu pracy.

Zgodnie z artykułem 167 § 2 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem do z urlopu”. W tym przepisie ważne są „koszty bezpośrednio związane z odwołaniem z urlopu”. Kosztami takimi są te koszty, których pracownik nie poniósłby gdyby, nie został odwołany z urlopu np. koszty przejazdu, koszty powrotu (przelotu), koszty pobytu w hotelu, koszty powrotu rodziny pracownika z przerwanego urlopu. Będą to również koszty opłaconej rezerwacji biletu lotniczego. Koszty te musi udowodnić pracownik.

Nie będą podlegały zwrotowi koszty zakupionego sprzętu sportowego np. deski surfingowej, czy butli do nurkowania.

Artykuł 167 § 2 Kodeksu pracy odnosi się do sytuacji zgodnego z prawem odwołania pracownika.21

Jeśli okaże się, że pracodawca odwołał pracownika, choć nie wystąpiła nadzwyczajna sytuacja, to zobowiązany on będzie naprawić szkodę. Taką możliwość stwarza artykuł 300 Kodeksu pracy, będący „furtką” do stosowania przepisów Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie obejmuje wtedy, nie tylko rzeczywistą szkodę (koszty), ale także utracone korzyści (artykuł 361 § 1 k.c, 471 k.c). Nieuzasadnione, złośliwe naruszenie prawa do wypoczynku jest naruszeniem dóbr osobistych. Dlatego też nie jest wykluczone, dochodzenie rekompensaty również na podstawie artykułu 24 Kodeksu cywilnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *