Prawo do posiadania broni

W dniu 29 września 2017 roku poselski (Kukiz’15) projekt zmieniający ustawę o broni i amunicji – po głosowaniu w Sejmie –  został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W ustawie planowany jest szereg zmian np.  złożono propozycję aby pozwolenie na broń wydawał starosta.

A jaki jest aktualny stan prawny ?

Czy prawo do posiadania broni jest prawem zagwarantowanym Konstytucją ?

Prawo do posiadania broni nie jest zaliczone w Konstytucji do kategorii wolności i praw osobistych obywatela (Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2009 r., sygn. akt II OPS 4/09). Prawo do posiadania broni jest w naszym systemie prawnym ograniczone w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prawa do posiadania broni nie gwarantują żadne przepisy prawa międzynarodowego, w tym prawa europejskiego.

Zasadą w Polsce jest, iż nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji bez zezwolenia jest zabronione.

 

Co to jest broń ?

W Polsce definicję broni zawiera Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Bronią jest broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa. Bronią jest także broń pneumatyczna oraz miotacze gazu obezwładniającego.

WAŻNE: Bronią jest nie tylko broń palna, ale za broń uważa się także między innymi: pałkę imitującą kij bejsbolowy, kastet, kuszę oraz paralizatory. Ustawa nie zabrania posiadania bełtów do kusz, ale amunicji do broni palnej – tak. Bronią są gotowe lub obrobione istotne części broni (to samo dotyczy amunicji).

 

Co to jest broń palna ?

Bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.

 

Jak dostać pozwolenie na broń ?

Aby dostać pozwolenie na broń, trzeba wystąpić z wnioskiem. Pozwolenie na broń jest udzielane w formie decyzji administracyjnej.

 

Kto wydaje pozwolenie na broń palną?

Pozwolenie na posiadanie broni palnej oraz amunicji wydaje Komendant Wojewódzki Policji. Pozwolenie jest wydawane na czas nieokreślony. Pozwolenie na inne rodzaje broni (np. kusze) wydaje Komendant Powiatowy Policji.

 

Kto może otrzymać pozwolenie na broń ?

Występujący z wnioskiem o zgodę na posiadanie broni, nie może stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz musi przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

Za ważną przyczyną uznaje się np. stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, posiadanie uprawnień do wykonywania polowań, udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim – czy też członkostwo w stowarzyszeniu organizującym rekonstrukcje historyczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 czerwca 2012 r. (sygn. akt II SA/Wa 621/12) podkreślił, że zagrożenie życia, zdrowia lub mienia stanowiące ważną przyczynę posiadania broni musi się przejawiać permanentnością i aktualnością, zaś jego realność musi być rzeczywista i obiektywna, a nie nacechowana subiektywnością, natomiast ponadprzeciętność nie może sprowadzać się do sytuacji hipotetycznej, lecz musi być nadzwyczajna i niepowszednia. Brak poczucia bezpieczeństwa i to z różnych powodów nie oznacza obowiązku wydania pozwolenia na broń każdemu, kto o takie pozwolenie wystąpi, zaś ocena w tych sprawach należy do organów Policji, które mogą prowadzić w tym względzie mniej, lub bardziej rygorystyczną „politykę”.

WAŻNE: dla celów rekonstrukcji historycznej, broń palna może być przeznaczone konstrukcyjnie tylko do strzelania amunicją ślepą.

 

Kto nie może uzyskać pozwolenia na broń ?

Pozwolenia na broń nie może uzyskać osoba:

1) niemająca ukończonych 21 lat,

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazująca istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadająca miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiąca zagrożenie dla siebie, skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)  skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

WAŻNE: Osoby ubiegające się o pozwolenie na posiadanie broni, zobowiązane są poddać się badaniom lekarskim.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *