Odszkodowanie za nieudane wakacje

Można mieć wakacje udane, średnio udane lub można mieć wakacje nieudane wcale. Czasem zależy to od nas samych, czasem od pogody (siła wyższa), a czasem od organizatora naszego wypoczynku (biura podróży, z którym wypoczywamy).

Co robić gdy za nieudane wakacje odpowiada biuro podróży ? Jak uzyskać odszkodowanie ?

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić jakie są zapisy umowy (powinna być na piśmie) zawartej z biurem podróży nazywanym organizatorem wypoczynku. Oznacza to,  że przed zakupem usługi turystycznej powinniśmy dokładanie zapoznać się z ofertą biura podróży (foldery, katalogi) oraz z zapisami samej umowy. Podpisując umowę, powinniśmy wyjaśnić wszystkie wątpliwości, jakie nasuwają się nam po przeczytaniu umowy oraz zażądać dostarczenia nam Ogólnych Warunków Umowy (jeśli takie istnieją lub są powoływane w umowie).

Jeśli okaże się, że okoliczności jakie zastaliśmy na miejscu, są inne niż zaprezentowane w folderach czy w umowie, należy niezwłocznie zawiadomić o tym biuro podróży lub lokalnego operatora. Niezależnie od takiego zawiadomienia  klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację (w terminie do 30 dni od dnia zakończenia imprezy), wskazując na uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określając swoje żądanie. Zawiadomienie i reklamację dla celów ewentualnego postępowania sądowego należy sporządzić na piśmie (wysyłając pocztą pamiętajmy o dowodzie nadania). Warto też zadbać o udokumentowanie uchybień zdjęciami, nagraniami i ustalić dane ewentualnych świadków.

Czego można żądać składając reklamację ?

Reklamację składamy w trakcie pobytu albo po jego zakończeniu, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.

Składając reklamację można:

– żądać obniżenia ceny imprezy (określając procent żądanej ceny można się posługiwać tzw. Tabelą frankfurcką),

– odstąpić od umowy albo

– żądać naprawienia szkody powstałej z powodu niemożności wykonania tzw. świadczenia zastępczego (np. gdy organizator oferuje inną wycieczkę). Jeśli tzw. świadczenie zastępcze – oferowane w miejsce tego umówionego – jest niższej jakości, to klientom przysługuje obniżka ceny.

Istotne jest to, iż niezależnie od oferowanego nam świadczenia zastępczego, zawsze możemy odstąpić od umowy – a organizator powinien zapewnić nam na swój koszt powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy. Jeśli odmówi, a my mimo to  zdecydujemy się na wcześniejszy powrót, to po powrocie możemy ubiegać się o zwrot kosztów podróży.

Zgodnie z artykułem 16 b Ustawy o usługach turystycznych, jeśli organizator nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej złożenia, lub jeśli reklamacja została złożona w trakcie imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od zakończenia tejże imprezy – przyjmuje się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. Jeśli natomiast nie uwzględnieni reklamacji, organizator wypoczynku musi na piśmie szczegółowo uzasadnić przyczyny odmowy. Z taką odmową możemy się nie zgodzić i skierować sprawę do Sądu.

Wracając na chwilę do Tabeli frankfurckiej, mimo że nie ma ona mocy obowiązującej, to warto poświęcić jej chwilę uwagi. Tabela frankfurcka przewiduje cały szereg zdarzeń obniżających jakość wypoczynku, a o których nawet nie pomyślimy.

Na koniec warto wspomnieć o Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r., (sygn. akt III CZP 79/10). W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził, iż tzw. Zmarnowany urlop lub utracony wypoczynek mogą stanowić podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia. Czyli kwoty wyższej niż tylko odszkodowania wynikającego np. z Tabeli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *