Regulamin

Serdecznie zapraszam do pisania wspólnego bloga dotyczącego prawa w codziennym zastosowaniu. Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany, proszę zapoznaj się poniższymi zasadami.

ZASADY PUBLIKOWANIA NA BLOGU radcaprawny.pl

 1. O BLOGU
  1. Wpisy na Blogu strony www.radcaprawny.pl są publikowane i udostępniane nieodpłatnie,  według niniejszych Zasad.
  2. Założeniem Blogu radcaprawny.pl jest publikowanie wpisów w języku polskim, upowszechniających znajomość prawa, dotyczących praktycznych aspektów jego stosowania.
 2. PUBLIKACJE
  1. Publikacje na Blogu radcaprawny.pl może dokonywać jedynie osoba posiadająca aktualny (tj. w dniu publikacji) status radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego.
  2. Warunkiem rozpoczęcia Publikacji  jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Zasad i wyrażeniu zgody na ich stosowanie.
  3. W Publikacjach rekomendowane jest stosowanie języka zrozumiałego, dla osób nie posiadających przygotowania prawniczego (unikanie sentencji łacińskich).
  4. Wszystkie wpisy muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Dopuszczalne jest współautorstwo wpisów. Nie jest dopuszczalne stosowanie pseudonimów.
  5. Wpis może zawierać kontaktowy adres e-mail. Adres e-mail nie może być związany z istniejącym podmiotem gospodarczym, świadczącym pomoc prawną np. Kancelarią.
  6. Publikujący zobowiązany jest do publikowania wpisów na Blogu radcaprawny.pl, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz niniejszymi Zasadami.
  7. Nie jest dopuszczalne umieszczanie w treści wpisów grafik, zdjęć, obiektów itp.
  8. Nie jest dopuszczalne umieszczanie w treści wpisów tekstów oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa.
  9. Nie jest dopuszczalne stosowanie linków odsyłających do innych stron.
  10. Publikacje nie mogą stanowić porad prawnych dla indywidualnych, identyfikowalnych osób.
 3. PRAWA I OBOWIĄZKI PUBLIKUJĄCEGO
  1. Częstotliwość Publikacji jest dowolna. Nie częściej jednak niż jeden wpis raz na dwa tygodnie.
  2. Zgłoszenie Publikacji odbywa się poprzez wysłanie na adres: info@radcaprawny.pl pliku w formacie Word, nie później niż do soboty. Plik może zawierać maksymalnie 4500 znaków ze spacjami. Rozmiar czcionki jest dedykowany przez oprogramowanie Blogu. Plik musi zawierać tytuł dla Publikacji (krótki, hasłowy, zwięzły).
  3. Publikacja wpisów odbywać się będzie co dwa tygodnie – w poniedziałki (za wyjątkiem świąt) do końca dnia. Datą wpisu będzie zawsze poniedziałek, w którym opublikowano tekst.
  4. Publikujący przesyłając materiał do publikacji, oświadcza iż:
   1. Udziela Administratorowi radcaprawny.pl zgody na publikowanie wpisów na Blogu radcaprawny.pl, nieodpłatnie, na czas nieokreślony.
   2. Jest wyłącznym autorem publikacji (z zastrzeżeniem punktu 2.4.).
   3. Przysługuje mu pełnia praw autorskich do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
  5. Publikujący zobowiązuje się do:
   1. Dokonywania publikacji jedynie z zakresu prawa.
   2. Działania w sposób nienaruszający praw innych publikujących, a szczególnie krytykujących treści w ich wpisach lub rozsyłania niezamawianej przez innych publikujących  –  korespondencji.
   3. Nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do publikacji w jego imieniu.
   4. Publikujący ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w jego publikacjach.
   5. Publikujący może w każdym czasie zażądać usunięcia jego wpisów. Usunięcie wpisów nastąpi w ciągu 72 godzin od daty wysłania żądania drogą elektroniczną.
  6. Publikujący ma prawo linkowania w innych źródłach swoich publikacji na Blogu radcaprawny.pl
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
  1. Administrator Blogu radcaprawny.pl nie kontroluje merytorycznej treści wpisów.
  2. Administrator może, odmówić publikacji wpisu jeśli narusza on przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa osób trzecich oraz  Zasady Blogu.
  3. Administrator może umieszczać wybrane wpisy na stronie głównej radcaprawny.pl tylko za zgodą Publikującego, nieodpłatnie, na określony z góry czas.
  4. W razie powtarzających się naruszeń Regulaminu przez Publikującego – jego wpisy mogą zostać usunięte przez Administratora.
  5. Administrator Blogu radcaprawny.pl zastrzega sobie prawo do:
   1. Czasowego wyłączania Blogu dla działań aktualizacyjnych strony (utrzymanie techniczne, publikacja wpisów itd).
   2. Całkowitego zaprzestania publikacji wszystkich lub części wpisów, po uprzednim powiadomieniu Publikujących. Powiadomienie zostanie przesłane na wskazany w publikowanych wpisach adres e-mail. Przyjmuje się za właściwy adres dla zgłaszania wpisów.
   3. Odmowy zamieszczenia publikacji, jeśli ta narusza prawa osób trzecich, zawiera treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym, lub też jest sprzeczna z Zasadami.
  6. Adres e-mail, o którym mowa w punkcie 2.4., nie będzie wykorzystany przez Administratora strony radcaprawny.pl w celach marketingowych. Podanie adresu ma na celu identyfikacje Publikującego i ułatwienie ewentualnego kontakt z nim.
  7. Administrator Blogu radcaprawny.pl nie prowadzi działań pośredniczących w korespondencji pomiędzy osobami trzecimi i Publikującym.
  8. Ewentualne działania marketingowe, reklamowe, na stronie radcaprawny.pl będą podejmowane bez ingerencji w treść wpisów.
 5. ZMIANA ZASAD
  1. Administrator Blogu radcaprawny.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad.
  2. Informacja o zmianie, zostanie wysłana na adres e-mail Publikującego.
  3. Publikujący ma prawno odmowy akceptacji zmiany Zasad i zażądania usunięcia swoich wpisów. Usunięcie nastąpi w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia żądania.
  4. Zasady nie podlegają zmianom w drodze indywidualnych ustaleń.